Predfinancovanie nákupu/predaja lodí

09.11.2011 15:47

Naša spoločnosť prichádza s ponukou predfinancovania nákupu lodí od výrobcu, resp. európskeho zástupcu, za účelom jeho ďalšieho predaja alebo výstavy. Je určená pre podporu predaja lodí Crownline, na zvýšenie obrátkového kapitálu a skvalitnenia služieb pre zákazníkov lodí Crownline.

Faktoring v skratke je :

 • moderná forma obchodného financovania
 • odkup krátkodobých pohľadávok pred lehotou splatnosti
 • financovanie a management pohľadávok

Výhody faktoringu :

 • promptné poskytnutie finančných zdrojov
 • pomôže preklenúť dlhšie splatnosti
 • faktoring poskytne potrebnú hotovosť na prevádzku
 • zvýši objem predaja na nezabezpečený dodávateľský úver
 • umožní podnikateľskému subjektu zvýšiť obrat
 • zlepší platobnú schopnosť
 • nezaťažuje bilanciu tak, ako úver
 • zlepšujú sa finančné ukazovatele firmy, najmä likvidity
 • zlepší sa platobná disciplína odberateľov
 • starostlivosť o pohľadávky sa z veľkej časti presúva na faktoringovú spoločnosť, ktorá zabezpečuje ich správu, inkaso a monitoring
 • dôraz na správnosť dokumentácie znižuje riziko právnych sporov a sprehľadňuje obchodné vzťahy

Využitie faktoringových služieb je veľmi vhodné, ak je klient trhom nútený do dlhších splatností, pociťuje potrebu zrýchliť obeh peňažných prostriedkov alebo uvažuje o možnosti poskytnúť svojim stálym odberateľom dlhšie splatnosti.
Podstatou faktoringu je, že klient - dodávateľ môže získať peniaze za pár dní po vystavení faktúry. Faktoring okrem spomínaných výhod umožňuje veľmi účinne a flexibilne riadiť peňažný tok a dlhodobo využívať krátke zdroje podľa potrieb klienta najmä pri expanzii spoločnosti.