Poplatky za lodi a jachty v Chorvatsku-základní podmínky

prevzaté zo serveru Magazín - Chorvátsko

 

Každoročně se vyskytuje mnoho dotazů na podmínky pro provozování lodí a jachet na Jadranu. Protože se podmínky pravidelně mění a většinou s nimi i polatky níže uvádíme kompletní podmínky pro provoz lodí a jachet na chorvatském pobřeží. Všechna uvedená pravidla se vztahují na provoz soukromých jachet.
Plavidlem se nesmí v Chorvatsku převážet cestující za poplatek, nebo vykonávat hospodářská činnost. Pro plavidla, která provádějí kabotáž (převoz věcí a cestujících mezi chorvatskými přístavy) bez povolení příslušného ministerstva námořnictví, jsou předem určené pokuty a ochranné opatření k zabavení plavidla.

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam osob na kapitanátu nebo jeho pobočce. Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m nebo větší, jakož i plavidlo délky menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 kW nebo větší. Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak, sandolina, šlapadlo a pod.). Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatské republice.

Pomocné čluny stejně jako jet-ski, podléhají stejným předpisům. Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou a platnost nálepky je rok ode dne vydání. Ústřižek nálepky se musí zalepit na seznam osob. Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální doklady:

- Nálepka

- ověřený seznam posádky a cestujících

- ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na

- kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku, pro plavidla, která přijíždějí po pevnině a pro plavidla, která zůstávají v Chorvatsku přes zimu)

- důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě

- důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo

- důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám.

- důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem.

- námořní informační mapa

Obstaráním nálepky uhrazujete následující poplatky:

- poplatek za bezpečnost plavby

- poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)

- poplatek za námořní informační mapu

- správní poplatek

VYPLOUVÁNÍ PLAVIDEL Z CHORVATSKE REPUBLIKY

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:

- podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní dopravu

- ověřit seznam posádky a cestujících v přístavním kapitanátu nebo pobočce

přístavního kapitanátu.

Po vykonání povinnosti je velitel plavidla povinen nejkratší cestou opustit vnitřní

mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

Poplatky (2008-9):

Výše poplatku za bezpečnost plavby při obstarání nálepky závisí na délce plavidla a činí:

Uvedené částky se snižují o 10% za každou po sobě následující nálepku nejvýše však o 50% z výše poplatku. Po uplynutí platnosti nálepky, s cílem uskutečnění nároku na slevu, je nutné ji

obstarat do konce kalendářního roku, ve kterém vypršela lhůta. Následující nálepka se může obstarat předem (v kalendářním roce, kdy jí končí platnost) s tím, že začne platit po skončení platnosti předcházející nálepky (viněty).Poplatek za světelnou signalizaci činí 20 kn/m délky pro zahraniční plavidla

a 40 kn/m délky pro zahraniční jachty. Zaplacený poplatek za světelnou signalizaci platí rovněž na období jednoho roku. Správní poplatek je 40 kn.Poplatek za námořní informační mapu ? dle ceníku Chorvatského hydrografického institutu je 20 kn.

SEZNAM POSÁDKY A CESTUJÍCÍCH

Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku a cestující na plavidle, musí ho mít všechna plavidla, která do Chorvatska připlouvají po moři a potvrzuje ho kapitanát nebo jeho pobočka podpisem a razítkem. Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu během pobytu v chorvatském moři a období platnosti nálepky měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu

nebo jeho pobočce.

Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít popis posádky a cestujících. Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku nebo cestující s níž připlula ze zahraničí a nalodit nové členy posádky nebo cestující, ale tehdy je povinen tyto buď vylodit mimo Chorvatskou republiku nebo vyhotovit Seznam osob. Všechny změny Seznamu posádky i cestujících musí být přihlášené na kapitanátu/jeho pobočce a jimi potvrzené.

Plavidla, která přijíždí po souši nebo zůstávají v Chorvatsku v úschově přes zimu a nemají podmínky pro delší pobyt osob na plavidle (plavidla bez lůžek), nemusí mít seznam posádky a cestujících.

Poplatek za plavidla:

Do 3 m délky a síle motoru

přes 5 KW 140 Kn

3 - 4 m délky 210 Kn

4 - 5 m délky 280 Kn

5 - 6 m délky 350 Kn

6 - 7 m délky 525 Kn

7 - 8 m délky 630 Kn

8 - 9 m délky 735 Kn

9 - 10 m délky 840 Kn

10 - 11 m délky 945 Kn

11 - 12 m délky 1050 Kn

Za jachty:

12 - 15 m délky 1225 Kn

15 - 20 m délky 1400 Kn

20 - 30 m délky 1575 Kn

nad 30 m délky 1750 Kn

PLAVBA V CHORVATSKÉ REPUBLICESEZNAM OSOB

Seznam osob musí mít všechna plavidla, která přijíždějí po souši, nebo v Chorvatsku zůstávají přes zimu. Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí mořskou cestou, je povinen obstarat Seznam osob v přístavním kapitanátu/pobočce v případě, že tyto osoby nalodí a vylodí v chorvatských přístavech. Seznam osob lze obstarat zároveň s obstaráváním nálepky (viněty) nebo dodatečně při naloďování nových osob na plavidlo, nejpozději před vyplutím plavidla z přístavu.

Pokud se na Seznam osob nové osoby přidávají sukcesivně, je nutné ho ověřit při každé změně na kapitanátu/pobočce. Celkový počet osob uvedených na seznamu nemůže být větší od dvojnásobné kapacity navýšené o 30% jednotkové kapacity plavidla. Kapacita plavidla se určuje v souladu s doklady plavidla, vydanými od pověřených institucí země původu, a pokud v dokladech plavidla nejsou údaje o kapacitě, bude vypočítána v souladu se směrnicemi pro čluny a jachty a Technickými pravidly pro statutární certifikaci člunů a jachet. Seznam osob se potvrzuje ústřižkem nálepky. Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený. Do seznamu osob se nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během jeho pobytu v přístavu nebo na kotvišti. Do seznamu osob se nezapisují osoby mladší 12 let a nezapočítávají se do maximálního počtu osob. Pro pomocné čluny, které jsou součástí matiční jachty nebo plavidla (tzv. -tendry-), se nevyhotovuje zvláštní Seznam osob ale kopíruje se Seznam osob matičního plavidla anebo jachty.